Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE EBVBA ADVOCATENKANTOOR
CLAUDE VERHEYLEWEGHEN

De EBVBA wordt hiernagenoemd “ de advocaat “

Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door de advocaat, haar vennoten, medewerkers en stagiairs en door alle andere personen die samenwerken met de advocaat of waarvoor de advocaat aansprakelijk is.

1. Informatie
De advocaat informeert de cliënten stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënten geven stipt en gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie.

De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de advocaat verstrekte informatie.

De cliënt verbindt zich ertoe om de advocaat tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan de advocaat over te maken.

De advocaat streeft steeds naar een optimale bijstand en naar correctheid van de gegeven raadgevingen in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer, maar zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de incorrecte of frauduleuze intenties van de cliënt, waardoor er oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de verleende bijstand.

2. Beroep op derden
Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaan de cliënten akkoord dat de advocaat, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laten de cliënten de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van cliënten een beroep op andere derden, zoals notaris, deskundige of accountant gekozen in overleg met de cliënt.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is de advocaat niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop hij een beroep doet.

3. Betalingsvoorwaarden en voorschotten
De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag wat de cliënten betalen aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

De cliënten zijn hoofdelijk gehouden de voorschotten en de eindstaat van de advocaat contant te betalen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.

Er kan gevraagd worden dat de eerste provisie wordt voldaan voor er met de zaak wordt gestart.

Indien de cliënten niet akkoord gaan met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet zij deze binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van aanmaning, evenals een vergoeding voor invorderingskosten gelijk aan 10{118a9f1bbb4222f05c6605afd8b5cb4c16c71091120107aca2163b43bd93a0e0} van de hoofdsom met een minimum van 250,00 EUR.

4. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de advocaat, zijn vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 1.250.000 euro.

In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

5. Rechtsbijstandsverzekeraar
Ingeval de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen aan de advocaat ten belope van het gedeelte van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de rechtsbijstandsverzekeraar.

6. E-mails / elektronische communicatie
De advocaat doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT – systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT – systeem.

De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege de advocaat.

7. Wet van 11.1.1993
De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat de advocaat op grond van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, genoodzaakt is om de in die wet omschreven verplichtingen, inzake o.a. klantenonderzoek en melding van vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme aan de daarvoor ingestelde autoriteiten, na te leven.

De cliënt is er tevens mee bekend dat de advocaat krachtens deze Wet verplicht kan zijn de cliënt te identificeren. De cliënt dient hieraan telkens volledige medewerking te verlenen op de in de Wet voorgeschreven wijze.

Indien gewenst kan de volledige tekst van deze wetgeving bij de advocaat worden opgevraagd.

8. Toepasselijk recht en rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing.

Elk geschil m.b.t. de rechtsgeldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, onverminderd het recht van de advocaat om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbank van het rechtsgebied van de client.