Privacyverklaring Stricto

Gegevensbeschermingsverklaring 

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Onderneming

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

 

1. Wie zijn we?

Stricto BV, met maatschappelijke zetel te 1785 MERCHTEM, Wolvertemsesteenweg 4, en met ondernemingsnummer 0783.802.857. Daarnaast hebben we een vestiging te 1502 LEMBEEK, Dokter Spitaelslaan 122.

 

2. Wat doen we? 

Wij zijn een advocatenkantoor en houden ons bezig met juridische dienstverlening, alsook met opleidingen.

 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat wij het nodige kunnen in het kader van onze dienstverlening, o.a. communicatie, facturatie, klantenbeheer

 Indien wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor andere doeleinden, zoals marketing, zal uw expliciete toestemming hiervoor worden gevraagd. 

 

4. Welke gegevens worden verwerkt? 

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die door u werden bezorgd. Zo zal u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bezorgen indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer u gebruikt wenst te maken van onze diensten. 


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor en achternaam 

- Geslacht 

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt 

- Adres

 

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel en de opdracht waarvoor ze verzameld werden. 

Gegevens die werden verzameld voor andere doeleinden, zoals marketing, zullen worden bewaard, tot u verzoekt tot verwijdering zoals hieronder onder punt 7 omschreven. 

Facturatiegegevens worden in elk geval 10 jaar bewaard. 

 

6. Worden mijn gegevens gedeeld met derden? 

Uw persoonsgegevens worden beveiligd en alle redelijke inspanningen worden geleverd om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. 

Uw gegevens worden enkel gedeeld met derden indien dit nodig is in het kader van de overeengekomen opdracht, indien er beroep wordt gedaan op derden-leveranciers of ten gevolge van wettelijke verplichtingen. 

Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld in het kader van marketing- of commerciële doeleinden. 

 

7. Wat zijn jouw rechten en hoe deze uit te oefenen?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons op: info@stricto.be

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.


8. Klachtmogelijkheden 

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met mij op de gegevens vermeld in punt 1. 

U heeft ook de mogelijkheid om u te richten tot de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

Indien u schade lijdt kan u zich ook wenden tot de bevoegde rechtbank. 

 

9. Slotbepalingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 1/02/2024

 

Wij behouden ons het recht voor het privacybeleideenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is steeds beschikbaar op onze website. 

 

Vanaf de publicatie op de website treden de eventuele wijzigingen in werking. 

 

10. Bevoegdheidsbepaling 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.